Beleidsplan

 

ANBI  BELEIDSPLAN

2016 – 2017

STICHTING KENNIS ZONDER GRENZEN

Stichting Kennis zonder Grenzen is opgericht op 7 juli 2014.

De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61039608,

RSIN 854177413, SBI-code 94995.

Het rekeningnummer van Stichting Kennis zonder Grenzen is  NL42INGB0006600211.

De website van de stichting is www.kenniszondergrenzen.nl of www.samandari.org.

 

Postadres:  Stichting Kennis zonder Grenzen, Pieter de Hooghlaan 85, 1213 BS Hilversum.

Bestuursleden:         A.T.M. Ekelschot, voorzitter

P.A. van Meir, penningmeester

M.J.P. Kouwets, secretaris

Stichting Kennis zonder Grenzen zal gelijk met de jaarlijkse financiële verantwoording een jaarverslag produceren. Hierin zullen de strategie en werkwijze, de activiteiten, de behaalde resultaten en de evaluatie daarvan worden gepresenteerd. Het beleidsplan zal op basis van de evaluatie jaarlijks of tweejaarlijks worden bijgesteld.

Statutaire Doelstelling

Stichting Kennis zonder Grenzen stelt zich conform haar statuten artikel 2 ten doel:

  • kennis over de Republiek Burundi in Nederland e.o. te bevorderen,
  • de uitwisseling van wederzijdse kennis tussen Burundi en Nederland te bevorderen,
  • deze kennis te benutten en te integreren ten behoeve van het vergroten van de kans op individuele ontplooiing en zelfredzaamheid in Burundi.

Met deze doelstellingen beoogt de stichting het algemeen belang te dienen.

 

Visie

Burundi is naast één van de armste landen ter wereld ook één van de minst ontwikkelde landen.  Stichting Kennis zonder Grenzen maakt onderscheid tussen kennis als product en kennis als vermogen. Stichting Kennis zonder Grenzen benadrukt het principe van kennis als vermogen en werkt volgens een bottom-up-approach. Het is immers makkelijker om aan te haken en te delen in de ontwikkeling van een ander, dan de ontwikkeling zelf op te starten. Dit principe heet ‘leapfrogging’ en werkt op diverse niveaus (zie Visie Stichting Kennis zonder Grenzen). Daarmee is het motto van de stichting: Kennis als vermogen bevorderen.

 

Afwezigheid winstoogmerk

De stichting heeft geen winstoogmerk, zie artikel 1, lid 4 van de statuten en de feitelijke werkzaamheden. De stichting streeft niet naar winst omwille van de winst zelf: de stichting laat de met de activiteiten behaalde opbrengsten ten goede komen aan haar doelstelling / projecten.

 

Bestemming liquidatiesaldo

Artikel 12, lid 5 van de statuten schrijft voor dat een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting zoveel mogelijk besteed wordt in overeenstemming met het doel van de stichting. Het bestuur heeft bepaald dat in dat geval het saldo naar een stichting met een soortgelijk doel en tevens in het bezit van een ANBI verklaring zal worden overgemaakt.

 

Werkzaamheden van de stichting 

Fase 1 – boek: ‘ Wij zijn allemaal nomaden’.

Sinds 20 juli 2014 is via donatie verkrijgbaar het boek ‘ Wij zijn allemaal nomaden’. De opbrengst van dit in eigen beheer uitgegeven boek komt volledig ten goede aan de doelstellingen van de stichting.

 

Fase 1 – film

Om de kennis over Burundi verder te vergroten werd een tweede project gestart. Naast het boek werd gewerkt aan een film over en vanuit Burundi. Dit project is vooralsnog gestart met financiering door Stichting Kennis zonder Grenzen. Er worden ook co-sponsors gezocht. Eventuele opbrengsten van de film kunnen in overleg met co-sponsors weer toevloeien aan Stichting Kennis zonder Grenzen.

De eerste onderzoeksfase is in 2015 gerealiseerd en een script is geschreven en gepresenteerd bij co-sponsors. Door de socio-politieke veranderingen in Burundi nadien is de slagingskans afgenomen. Momenteel staat het project in de wacht.

 

Fase 1 – website

Via de website wordt actuele informatie over Burundi, over de stichting en over projecten verstrekt.

 

Fase 2 – opbouw kennisnetwerken

Het uitwisselen van kennis tussen Nederlanders en Burundesen verloopt in de vorm van fase 2-projecten vooral via internet. In fase 2 wordt actief gezocht naar netwerkcontacten in Burundi op het gebied van algemene kennis. In dit kader werd op projectmarkten meer bekendheid gegeven aan Stichting Kennis zonder Grenzen en werd gestart met een kennis-database. Dit zal worden voortgezet.

Het geven van lezingen is een goede manier gebleken om de stichting meer bekendheid te geven en netwerken op te bouwen. Dit zal worden gecontinueerd.

De ervaringen tot nu toe en de crisis in Burundi hebben het bestuur doen besluiten om op locatie in Burundi meer bekendheid op te bouwen, zodra het reizen naar Burundi weer makkelijker zal worden. Ook zullen voorbeelden van het kennisaanbod aan Burundese doelgroepen worden gegeven. Daarnaast zal worden onderzocht of er partnerorganisaties zijn in Nederland, België en Burundi, met wie samenwerking tot snellere verwezenlijking van de doelstellingen van Stichting Kennis zonder Grenzen zouden kunnen leiden.

 

Fase 3 – integreren van kennis

Opgebouwde contacten vormen de springplank voor fase 3-projecten: het integreren van kennis, leren combineren, jezelf ontplooien, je zelfredzaamheid vergroten door verder te leren kijken, anderen helpen zich ook te ontplooien en zelfredzaam te worden. Hoewel dit niet eerder dan 2016 werd verwacht, kon al eerder een feitelijk project worden gestart. Bovendien kon een sponsor worden gevonden voor de uitwerking van het betreffende viskweekproject. Dit project verloopt goed, biedt voeding, werk en inkomsten voor een groep mensen in Mageyo. Het project is de laatste termijn ingegaan en zal eind 2016 autonoom verder gaan zonder verdere sponsoring.

Een project op voorstel van een Nederlandse organisatie, gericht op het scholen van artsen, kon geen doorgang vinden toen bleek dat deze organisatie hiervoor geen financiële middelen beschikbaar had.

Voor een project waarbij kennis werd gevraagd om zeep te vervaardigen, waarbij tevens financiering voor de productie-opstart werd gevraagd, werd een eerste sponsoringsbedrag verkregen. Verdere mogelijkheden worden onderzocht. Hierover zal met de sponsor contact worden opgenomen.

De gedachte om kinderen al op jonge leeftijd meer inzicht en kennis te kunnen geven werd vertaald naar een project, dat bestond uit het aanschaffen van educatief spelmateriaal. Dit spelmateriaal zal worden overgedragen aan de kinderafdeling van een ziekenhuis waar kwetsbare kinderen worden bijgestaan.

Gezien de toegenomen armoede en honger werd besloten tot het aanschaffen van enkele dieren, waarmee een kwetsbare groep mensen enigszins in het levensonderhoud kan voorzien, en aanvulling op dagelijkse voeding heeft in de vorm van koeienmelk. Voor dit project werd voornamelijk externe financiering gevonden en benut.

Voor het opbouwen van kennis is de beschikbaarheid van internet steeds relevanter. Een project om hierbij te ondersteunen wordt onderzocht.

Hoewel de socio-politieke situatie in Burundi – inmiddels al een jaar – problematischer is dan in de voorgaande jaren, continueert Stichting Kennis zonder Grenzen haar werkzaamheden. De noodzaak hiertoe is immers eerder vergroot dan afgenomen.

 

Werving en beheer van gelden

Donateurs (particulieren, bedrijven, instellingen) ondersteunen de stichting door eenmalige of periodieke financiële bijdragen. In 2015 werd een aanmoedigingssubsidie van de gemeente Hilversum (waar de stichting is gevestigd) ontvangen. In 2016 en 2017 blijft Stichting Kennis zonder Grenzen actief op zoek naar donateurs. Dit wordt uitgevoerd door het bestuur en door vrijwilligers. Naast de fondsenwerving zal Stichting Kennis zonder Grenzen ook op andere manieren inkomsten blijven genereren, onder andere middels donaties via het boek: ‘Wij zijn allemaal nomaden’. Ook zullen lezingen over relevante inhoudelijke thema’s worden gehouden om fondsen te werven.

De stichting streeft naar een zo optimaal mogelijke besteding van de verworven gelden en zal daarbij de verhouding beheerkosten versus bestedingen aan de doelstellingen trachten te beperken.

 

Vermogen van de stichting

De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden zoals hierboven genoemd onder: Werkzaamheden van de stichting.

 

Bestedingsbeleid

De Stichting Kennis zonder Grenzen besteedt de verkregen inkomsten conform de doelstellingen aan de gefaseerde projecten zoals hierboven beschreven: Werkzaamheden van de stichting.

 

Beschikken over het vermogen van de stichting

Op grond van artikel 6, lid 1 van de statuten wordt de stichting vertegenwoordigd door het voltallige bestuur of door twee gezamenlijk handelende bestuursleden van het dagelijks bestuur. Aldus kan geen enkele persoon beschikken over het vermogen van de stichting.

Artikel 9, lid 8 van de statuten geeft aan dat alle bestuursbesluiten worden genomen met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen, tenzij de statuten anders bepalen. Aldus heeft geen enkele persoon doorslaggevende zeggenschap binnen de stichting.

 

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen op basis van artikel 4, lid 5 geen loon en slechts een onkostenvergoeding. De huidige bestuursleden hebben aangegeven van deze onkostenvergoeding af te zien. In voorkomende gevallen zal voor het vergoeden van niet reguliere onkosten van bestuurders een afzonderlijk besluit worden genomen. De stichting heeft geen personeel in dienst en maakt alleen gebruik van gemotiveerde vrijwilligers.

 

Administratieve organisatie

De administratie van de stichting wordt gevoerd door een deskundige vrijwilliger. Artikel 8 van de statuten geeft aan onder lid 1 dat het boekjaar gelijk is aan het kalenderjaar. Lid 2 verplicht het bestuur jaarlijks binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar een balans en een staat van baten en lasten op te maken. Lid 3 geeft aan dat het bestuur, alvorens tot vaststelling van de bedoelde stukken over te gaan, deze kan laten onderzoeken door een door haar aan te wijzen accountant. Uit de aldus verkregen stukken worden inzichtelijk gemaakt: de kosten van beheer en andere uitgaven en de aard en de omvang van de inkomsten en het vermogen van de stichting.

 

Publicatieplicht ANBI

Stichting Kennis zonder Grenzen heeft in 2014 de ANBI-status verkregen en zal aan haar publicatieplicht voldoen door middel van publicatie van de in dat kader verplichte gegevens op haar website: www.kenniszondergrenzen.nl en www.samandari.org.