Beleidsplan

 

ANBI  BELEIDSPLAN

2018 – 2019

STICHTING KENNIS ZONDER GRENZEN

 

Stichting Kennis zonder Grenzen is opgericht op 7 juli 2014.

De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61039608,

RSIN 854177413, SBI-code 94995.

Het rekeningnummer van Stichting Kennis zonder Grenzen is  NL42INGB0006600211.

De website van de stichting is www.kenniszondergrenzen.nl of www.samandari.org.

 

Postadres:  Stichting Kennis zonder Grenzen, Pieter de Hooghlaan 85, 1213 BS Hilversum.

Bestuursleden:      A.T.M. Ekelschot, voorzitter

P.A. van Meir, penningmeester

M.J.P. Kouwets, secretaris

De benoeming van een bestuurslid geschiedt voor een tijdvak van vier jaar. Een afgetreden bestuurslid is terstond herbenoembaar. Per juli 2018 zijn de voorzitter, secretaris en penningmeester allen bereid om te worden benoemd voor een volgende bestuurstermijn.

Stichting Kennis zonder Grenzen zal gelijk met de jaarlijkse financiële verantwoording een jaarverslag produceren. Hierin zullen de strategie en werkwijze, de activiteiten, de behaalde resultaten en de evaluatie daarvan worden gepresenteerd. Het beleidsplan zal op basis van de evaluatie tweejaarlijks worden bijgesteld.

Statutaire Doelstelling

Stichting Kennis zonder Grenzen stelt zich conform haar statuten artikel 2 ten doel:

  • kennis over de Republiek Burundi in Nederland e.o. te bevorderen,
  • de uitwisseling van wederzijdse kennis tussen Burundi en Nederland te bevorderen,
  • deze kennis te benutten en te integreren ten behoeve van het vergroten van de kans op individuele ontplooiing en zelfredzaamheid in Burundi.

Met deze doelstellingen beoogt de stichting het algemeen belang te dienen.

 

Visie

Burundi is naast één van de armste landen ter wereld ook één van de minst ontwikkelde landen.  Stichting Kennis zonder Grenzen maakt onderscheid tussen kennis als product en kennis als vermogen. Stichting Kennis zonder Grenzen benadrukt het principe van kennis als vermogen en werkt volgens een bottom-up-approach. Het is immers makkelijker om aan te haken en te delen in de ontwikkeling van een ander, dan de ontwikkeling zelf op te starten. Dit principe heet ‘leapfrogging’ en werkt op diverse niveaus (zie Visie Stichting Kennis zonder Grenzen). Daarmee is het motto van de stichting: Kennis als vermogen bevorderen.

 

Afwezigheid winstoogmerk

De stichting heeft geen winstoogmerk, zie artikel 1, lid 4 van de statuten en de feitelijke werkzaamheden. De stichting streeft niet naar winst omwille van de winst zelf: de stichting laat de met de activiteiten behaalde opbrengsten ten goede komen aan haar doelstelling / projecten.

 

Bestemming liquidatiesaldo

Artikel 12, lid 5 van de statuten schrijft voor dat een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting zoveel mogelijk besteed wordt in overeenstemming met het doel van de stichting. Het bestuur heeft bepaald dat in dat geval het saldo naar een stichting met een soortgelijk doel en tevens in het bezit van een ANBI verklaring zal worden overgemaakt.

 

Werkzaamheden van de stichting 

De veiligheidssituatie in Burundi lijkt sinds de crisis in 2015 begon nu wel verbeterd, maar de socio-politieke situatie legt nog wel grote druk op de bevolking. De armoede is toegenomen. Stichting Kennis zonder Grenzen blijft zich actief inzetten om via kennisoverdracht de kans op individuele ontplooiing en zelfredzaamheid in Burundi te vergroten. Stichting Kennis zonder Grenzen ziet erop toe dat haar vrijwilligers voldoende zijn beschermd en geen gevaar lopen door of tijdens hun activiteiten.
De activiteiten van Stichting Kennis zonder Grenzen worden in Burundi zeer gewaardeerd. Als kleine stichting, met beperkte overheadkosten en de mogelijkheid om snel tot actie over te gaan, wordt de stichting ook in Nederland gewaardeerd en gezien als aanvullend op de projecten van grotere NGO’s. Helaas zijn grotere NGO’s bovendien niet meer zo sterk vertegenwoordigd in Burundi als het gaat om het versterken van individuele zelfredzaamheid van Burundesen.

 

Fase 1 – boek: ‘ Wij zijn allemaal nomaden’.

Sinds 20 juli 2014 is via donatie verkrijgbaar het boek ‘ Wij zijn allemaal nomaden’. De opbrengst van dit in eigen beheer uitgegeven boek komt volledig ten goede aan de doelstellingen van de stichting.

 

Fase 1 – boek

Vanuit Kennis zonder Grenzen wordt gewerkt aan een tweede boek. Over de wijze van uitgeven zal het bestuur in de tweede helft van 2018 een besluit nemen.

 

Fase 1 – film

Om een impressie van het land te geven werd een eenvoudige film gemonteerd, die via de website kan worden bekeken.

 

Fase 1 – film

Om de kennis over Burundi verder te vergroten is met financiering door Stichting Kennis zonder Grenzen gewerkt aan een film over en vanuit Burundi. De eerste onderzoeksfase voor dit project is in 2015 gerealiseerd en een script is geschreven en gepresenteerd bij co-sponsors. Door de socio-politieke veranderingen in Burundi nadien is de slagingskans helaas afgenomen. Momenteel staat het project in de wacht en worden geen co-sponsors benaderd.

 

Fase 1 – website

Via de website wordt actuele informatie over Burundi, over de stichting en over projecten verstrekt.

 

Fase 2 – opbouw kennisnetwerken

Het uitwisselen van kennis tussen Nederlanders en Burundesen verloopt in de vorm van fase 2-projecten. Er zijn samenwerkingen gestart met Nederlandse en Burundese organisaties, die inmiddels hebben geresulteerd in fase 3-projecten. Deze samenwerkingen zullen in 2018 en 2019 worden gecontinueerd.
Voor het opbouwen van kennisnetwerken wordt gebruik gemaakt van internet, maar Stichting Kennis zonder Grenzen verzorgt ook lezingen over verschillende aspecten van Burundi. Dit zal worden gecontinueerd.

 

Fase 3 – integreren van kennis

Opgebouwde contacten vormen de springplank voor fase 3-projecten: het integreren van kennis, leren combineren, jezelf ontplooien, je zelfredzaamheid vergroten door verder te leren kijken, anderen helpen zich ook te ontplooien en zelfredzaam te worden.

Verschillende projecten zijn met succes afgesloten.
Actueel lopende projecten zijn het aanreiken van educatief speelgoed voor de kinderafdeling van een ziekenhuis waar kwetsbare kinderen worden bijgestaan, het scholen van ex-straatkinderen gevolgd door het opzetten van bakkerijen in eigen beheer, het versterken van de kwaliteit van zorg voor kwetsbare groepen zoals verslaafden en psychiatrische patiënten middels scholingen, protocollering en supervisies, het opleiden van lokale trainers in het werkveld van de psychosociale ondersteuning, het doen bijscholen van gezondheidswerkers en maatschappelijk werkers binnen bestaande laagdrempelige structuren voor medische en sociale zorg (waardoor een brede doelgroep kan worden bereikt die van deze kennis profiteert in het dagelijkse leven).

Zowel de bakkerijprojecten als de projecten voor het opleiden van lokale trainers voor psychosociale ondersteuning hebben een gewenst sneeuwbaleffect. In dit beleidsplan lichten we dit iets verder toe, omdat de visie van Stichting Kennis zonder Grenzen hier goed in tot uiting komt en de opgebouwde werkwijze een leidraad is voor de komende jaren. Hierbij benoemen we allereerst de kernwaarden van waaruit de lopende en ook toekomstige projecten worden beoordeeld.

  • Kennis: Zelfredzaamheid en ontwikkeling zijn gebaseerd op kennis en educatie. Dit geldt heel duidelijk voor de bakkerijen. Dit geldt ook voor de trainingen op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg en psychosociale ondersteuning, waar trainers en door hen opgeleide gezondheidswerkers en maatschappelijk werkenden met de opgedane kennis grote groepen kansarme mensen bereiken om hun zelfredzaamheid te vergroten.
  • Samenwerking: In de bakkerijen wordt dit vormgegeven door taakverdeling en werkroosters en zeker ook door de formalisering van de bakkerijen als coöperatief verband, waarin iedereen participeert op gelijke basis. Ook samenwerking tussen de bakkerijen kan effect sorteren door gezamenlijke inkoop en wederzijdse ondersteuning. Voor de medische en psychosociale zorg is samenwerking een voorwaarde als het gaat om multidisciplinaire begeleiding en doorverwijzingen over en weer. Mensen moet elkaar in een samenwerking weten te vinden op lokaal niveau, om te kunnen bijdragen aan een ontwikkeling op landelijk niveau: zij geven samen de aanzet tot verandering.
  • Voorbeeldgedrag: Zowel in de bakkerijen (dorpsniveau) als in de medische en psychosociale zorg (provincieniveau) kunnen opgeleide mensen laten zien dat er meer mogelijk is. Dit vormt een stimulans voor anderen.
  • Werken met lokale partners: Dit is essentieel voor de acceptatie en effectiviteit in de doelregio’s.
  • Gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen: Dit is een vast uitgangspunt.

 

Stichting Kennis zonder Grenzen werkt samen met een lokale organisatie die straatkinderen opvangt, medische zorg biedt, plaatsing in lokale adoptiegezinnnen organiseert en de adoptiegezinnen bijstaat, de kinderen naar school laat gaan en tenslotte helpt een zelfstandige plek in de samenleving te vinden als zij wat ouder zijn. Ondanks de mooie resultaten die deze lokale organisatie weet te bereiken, blijft de armoede een probleem in het jongvolwassen leven van de ex-straatkinderen. Zij hebben geen baan en weten zich tenslotte moeilijk staande te houden. Met de hulp van Stichting Kennis zonder Grenzen krijgen groepen van steeds 14 ex-straatkinderen, meisjes en jongens, geselecteerd op hun motivatie, een beroepsopleiding tot bakker. Deze opleiding wordt lokaal verzorgd en is van goede kwaliteit. De opleiding spitst zich toe op de eigen omgeving, wat bijvoorbeeld wil zeggen dat er geen dure machines uit het buitenland worden geïmporteerd, dat ze alles waar ze mee werken zelf kunnen onderhouden en repareren, dat ze kunnen werken in omgevingen waar geen elektra beschikbaar is en dat ze producten leren maken waar de omgeving behoefte aan heeft en die betaalbaar zijn voor de lokale bevolking. Hun producten zijn een zeer goede aanvulling op de beperkte voeding in de omgeving. In de opleiding is financieel beheer inbegrepen. De bakkerijen worden officieel als onderneming ingeschreven. Elke bakker koopt jaarlijks een gezondheidszorgverzekering, zoals Stichting Kennis zonder Grenzen als voorwaarde stelt. Besluiten over het werk worden in elke bakkerij afzonderlijk op collectieve basis genomen. Door de adequate opleiding en de begeleiding van onze lokale partner gedurende het eerste jaar weten de bakkerijen al snel winst te maken. Met de winst kunnen ze investeren en innoveren en inmiddels worden ook mogelijkheden onderzocht om elkaar via bijvoorbeeld onderlinge leningen bij te staan bij innovaties of om via gezamenlijke inkoop tot meer voordelen te komen. De bakkerijen tonen aan dat de inzet van onze lokale partner tot duurzame resultaten leidt. Het contact tussen Stichting Kennis zonder Grenzen en de lokale partner, waarin verantwoording wordt afgelegd en samen nieuwe ideeën worden uitgewerkt, is intensief, maar niet duur. Zo blijft er meer budget over voor nieuwe bakkerijprojecten. Het bijzondere aan de bakkerijprojecten is dat na kennis op individueel niveau ook de baanzekerheid komt, die de bakkers vervolgens zelf in de hand hebben.

 

Stichting Kennis zonder Grenzen werkt samen met een Nederlandse organisatie die internationale ervaring heeft op het gebied van training en capaciteitsopbouw op het gebied van geestelijke gezondheidszorg en psychosociale ondersteuning. Het gaat om landen die zijn getroffen door een humanitaire crisis of conflicten, of die in de nasleep van traumatische situaties hulp nodig hebben. Stichting Kennis zonder Grenzen is in deze samenwerking de verbindende schakel naar een relevant Burundees ziekenhuis als lokale partner. Het ziekenhuis is als enige in Burundi gespecialiseerd als 2e/3e lijnsvoorziening in de psychiatrie en ontvangt ook uit andere landen reguliere steun en projectmatige steun voor specifieke doelgroepen. Vanuit het hele land zijn mensen aangewezen op de zorg en behandeling vanuit dit ziekenhuis, maar het is voor een groot aantal mensen onbetaalbaar om de reis te maken naar de hoofdstad, waar het ziekenhuis is gevestigd. Het ziekenhuis heeft inmiddels mobiele klinieken ingezet om meer mensen te kunnen bereiken. Dit is kostbaar en arbeidsintensief. Het ziekenhuis heeft nu een plan ontwikkeld om decentraal meer hulp beschikbaar te maken voor kwetsbare Burundesen. In basisvoorzieningen in de provincies voor medische en sociale hulp moet gerichte psychosociale en medische zorg gaan worden geboden, waar elke burger van kan profiteren. Om dit te bereiken moeten medewerkers van basisvoorzieningen worden opgeleid. Hier is een begin mee gemaakt. Het opleiden omvat onder andere het opbouwen van kennis over diagnostiek, psychosociale hulp, verbale interventietechnieken en preventiemethoden. Ook worden lokale trainers geselecteerd en opgeleid, om steeds meer gerichte kennis over het land te laten uitwaaieren. Tevens worden gesprekken gevoerd over indiceren en verwijzen naar gespecialiseerde zorg en behandeling, indien nodig. Nadrukkelijk wordt de problematiek niet gemedicaliseerd. Er wordt gebruik gemaakt van methodieken die de Wereldgezondheidsraad heeft ontwikkeld. Stichting Kennis zonder Grenzen onderbouwt de noodzaak van de projecten en formuleert de projectaanvragen, stemt af met de partners, coördineert de projecten op lokaal niveau samen met de lokale partner, zorgt voor trainingslokaties en maaltijden en begeleidt de internationale opleiders in Burundi. Ook wordt zo nodig inhoudelijk geparticipeerd in de opleidingsprojecten. Zo wordt stap voor stap gewerkt aan een hoger en breder kennisniveau op plaatsen waar kwetsbare mensen hun hulp kunnen zoeken. Het toepassen van deze kennis in de praktijk betekent dat kansarme individuen en families begeleid en zo nodig behandeld kunnen worden, met meer stabiliteit voor deze mensen als gevolg. Door de opleidingen steeds meer door Burundesen te laten uitvoeren en gerichte kennis over een onderbelicht hulpverleningsthema als psychosociale zorg als een sneeuwbal over het land te laten uitrollen, komen telkens meer mensen in hun eigen kracht te staan.

 

Stichting Kennis zonder Grenzen staat open voor nieuwe projecten die passen binnen de doelstellingen, maar blijft zich ook inzetten om de actuele projecten voort te zetten.

 

Werving en beheer van gelden

Donateurs (particulieren, bedrijven, instellingen) ondersteunen de stichting door eenmalige of periodieke financiële bijdragen. Soms kiezen zij een specifiek project voor hun donatie, waar Stichting Kennis zonder Grenzen rekening mee houdt. In 2018 en 2019 blijft Stichting Kennis zonder Grenzen actief op zoek naar donateurs. Dit wordt uitgevoerd door het bestuur en door vrijwilligers. Naast de fondsenwerving zal Stichting Kennis zonder Grenzen ook op andere manieren inkomsten blijven genereren, onder andere middels donaties via het boek: ‘Wij zijn allemaal nomaden’. Ook zullen lezingen over relevante inhoudelijke thema’s worden gehouden om fondsen te werven. Presentatie van de stichting op speciale markten en bij congressen is erg arbeidsintensief en zal alleen nog op beperkte schaal worden ingepland.

De stichting streeft naar een zo optimaal mogelijke besteding van de verworven gelden en beperkt daarbij de besteding aan beheerkosten ten opzichte van bestedingen aan de doelstellingen zoveel als mogelijk.

 

Vermogen van de stichting

De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden. Soms echter is het relevant om een financiële buffer op te bouwen ten behoeve van projecten in een volgend kalenderjaar, omdat de meeste inkomsten geen structureel karakter hebben en de stichting aangegane verplichtingen moet kunnen waarmaken.

 

Bestedingsbeleid

Stichting Kennis zonder Grenzen besteedt de verkregen inkomsten conform de doelstellingen aan de gefaseerde projecten. Het bestuur kiest er nadrukkelijk voor om vooralsnog niet te werken met microkredieten, omdat dit in een arm land als Burundi weinig realistisch is op individueel niveau en kan demotiveren, voor een kleine organisatie als Stichting Kennis zonder Grenzen te arbeidsintensief is, de controles intensief en dus duur en de risico’s erg groot zijn en het voor zowel kredietverstrekker als -ontvanger duur is. De huidige werkwijze met eenmalige verstrekking van een beperkt maar werkbaar startbudget, zoals voor de bakkerijen, voldoet en is nuttig en is zeker niet te duur. Deze methode blijkt succesvol. De zelfwerkzaamheid van de ontvangers na de startfase is groot gebleken en past in de doelstelling van versterken van zelfredzaamheid. Stichting Kennis zonder Grenzen bevordert sparen en innoveren en onderlinge financiële samenwerking door en van begunstigden. Voor andere projecten zoals bijdragen aan scholing in non-profit sectoren is microkrediet naar het oordeel van het bestuur niet aan de orde.

 

Beschikken over het vermogen van de stichting

Op grond van artikel 6, lid 1 van de statuten wordt de stichting vertegenwoordigd door het voltallige bestuur of door twee gezamenlijk handelende bestuursleden van het dagelijks bestuur. Aldus kan geen enkele persoon beschikken over het vermogen van de stichting.

Artikel 9, lid 8 van de statuten geeft aan dat alle bestuursbesluiten worden genomen met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen, tenzij de statuten anders bepalen. Aldus heeft geen enkele persoon doorslaggevende zeggenschap binnen de stichting.

 

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen op basis van artikel 4, lid 5 geen loon en slechts een onkostenvergoeding. De huidige bestuursleden hebben aangegeven van deze onkostenvergoeding af te zien. In voorkomende gevallen zal voor het vergoeden van niet reguliere onkosten van bestuurders een afzonderlijk besluit worden genomen. De stichting heeft geen personeel in dienst en maakt alleen gebruik van gemotiveerde vrijwilligers.

 

Administratieve organisatie

De administratie van de stichting wordt gevoerd door een deskundige vrijwilliger. Artikel 8 van de statuten geeft aan onder lid 1 dat het boekjaar gelijk is aan het kalenderjaar. Lid 2 verplicht het bestuur jaarlijks binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar een balans en een staat van baten en lasten op te maken. Lid 3 geeft aan dat het bestuur, alvorens tot vaststelling van de bedoelde stukken over te gaan, deze kan laten onderzoeken door een door haar aan te wijzen accountant. Uit de aldus verkregen stukken worden inzichtelijk gemaakt: de kosten van beheer en andere uitgaven en de aard en de omvang van de inkomsten en het vermogen van de stichting.

 

Publicatieplicht ANBI

Stichting Kennis zonder Grenzen heeft in 2014 de ANBI-status verkregen en zal aan haar publicatieplicht voldoen door middel van publicatie van de in dat kader verplichte gegevens op haar website: www.kenniszondergrenzen.nl en www.samandari.org.