Statuten

Statuten

Statuten Stichting Kennis zonder Grenzen

NAAM EN ZETEL

Artikel 1

 1. De stichting draagt de naam: Stichting Kennis zonder Grenzen.
 2. De stichting heeft haar zetel in de gemeente Hilversum.
 3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.
 4. De stichting is heeft geen winstoogmerk.

DOEL 

Artikel 2

 1. De stichting heeft ten doel:
  a. Het bevorderen van de kennis over de Republiek Burundi (hierna te noemen Burundi) in West-Europa, in het bijzonder in Nederland, wat betreft o.a. sociale, politieke, historische, culturele en algemeen maatschappelijke aspecten.
  b. Het bevorderen van de uitwisseling van kennis tussen Burundi en West-Europa, in het bijzonder Nederland, op allerlei gebied.
  c. Het bevorderen van het wederzijds benutten en integreren van kennis tussen West-Europa, in het bijzonder Nederland, en Burundi ten behoeve van het vergroten van individuele keuzemogelijkheden en individuele zelfredzaamheid in Burundi.
  d. Het waar gewenst inhoudelijk verbreden van deze doelstellingen.
  e. Het waar gewenst verbreden van bovengenoemde doelstellingen tot andere landen of regio’s.
  f. Voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
 2. De stichting tracht haar doel te bereiken door:
  a. Het delen van kennis door mensen onderling.
  b. Het wederzijds verspreiden en toegankelijk maken van professionele kennis op diverse gebieden en ondersteuning bij de toepassing daarvan.
  c. Het aanwenden van specialistische of vakgerichte methodes.
  d. Het benutten van audiovisuele middelen, sociale media, boeken, etc.
  e. Het benutten van feitelijk onderling contact.
  f. Het kennis nemen van elkaars culturen.
  g. Het delen van kennis over een zo breed mogelijk scala aan culturen, ook zoals die buiten de betrokken landen bestaan.
  h. Benutten van antropologische, kunsthistorische, filmische, literaire, theatrale of soortgelijke middelen.
  i. Het bevorderen van een project of meer projecten, gericht op de doelstellingen van de stichting.
  j. Waar nodig of zinvol het samenwerken met andere onafhankelijke organisaties of NGO’s ten behoeve van de doelstellingen van de stichting.
  k. Het feitelijk financieel ondersteunen van projecten die zijn gericht op de doelstellingen van de stichting.
  l. Het werken met vrijwilligers.
  m. Het inzetten van alle overige geëigende middelen.

VERMOGEN

Artikel 3

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

 1. subsidies en dona­ties;
 2. schenkingen, erfstellingen en legaten;
 3. alle andere verkrijgin­gen en baten.

Erfstellingen kunnen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.

BESTUUR

Artikel 4

 1. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste een lid en ten hoogste vijf leden. Het aantal leden wordt door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld. Een niet-voltallig bestuur behoudt haar bevoegdheden.
 2. Het bestuur kiest uit haar midden een voorzitter, een secretaris en een penning­meester, die tezamen het dagelijks bestuur vormen. De functie van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden vervuld.
 3. De benoeming van een bestuurslid geschiedt voor een tijdvak van vier jaar. Een afgetreden bestuurslid is terstond herbenoembaar.
 4. Bij het ontstaan van een vacature in het bestuur zullen de overblijvende bestuursleden met algemene stemmen binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature daarin voorzien door de benoeming van een opvolger. Het vorenstaande is van overeenkomstige wijze van toepassing bij het vervullen van een nieuw bestuurslidmaatschap.
 5. De bestuursleden ontvangen slechts een onkostenvergoeding en geen loon.

Artikel 5

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
 2. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen. Het besluit daartoe zal slechts kunnen worden genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuursleden.
 3. Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijke mede-schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.

Artikel 6

 1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het voltallige bestuur of door twee gezamenlijk handelende bestuursleden van het dagelijks bestuur.
 2. Het bestuur is bevoegd onder haar verantwoordelijkheid een of meer gemachtigden aan te wijzen al of niet met de titel van directeur.

Artikel 7

Het bestuurslidmaatschap eindigt:

 1. door overlijden;
 2. bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
 3. bij schriftelijke ontslagneming;
 4. bij ontslag krachtens een besluit genomen met algemene stemmen van alle overige in functie zijnde bestuursleden;
 5. bij ontslag op grond van artikel 298 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

BOEKJAAR

Artikel 8

 1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar, met uitzondering van het eerste boekjaar, dat loopt tot en met een en dertig december tweeduizendvijftien.
 2. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een balans en een staat van baten en lasten op te maken.
 3. Het bestuur kan, alvorens tot vaststelling van bedoelde stukken over te gaan, deze doen onderzoeken door een door haar aan te wijzen accountant.

VERGADERINGEN

Artikel 9

 1. Ieder kalenderjaar wordt ten minste een vergadering gehouden ter vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten over het voorafgaande boekjaar.
 2. Het bestuur vergadert voorts zo dikwijls de voorzitter of degene die hem als zodanig vervangt, ofwel een bestuurslid dit gewenst acht.
 3. De oproeping tot de vergadering geschiedt door de voorzitter of diens plaatsvervanger op een termijn van tenminste zeven dagen, de dag van oproeping en de dag van vergadering niet medegerekend.
 4. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door een der andere aanwezigen. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd.
 5. Het bestuur kan ter vergadering alleen geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
 6. Het bestuur kan ook buiten een vergadering besluiten nemen mits met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuursleden.
 7. Ieder bestuurslid heeft een stem.
 8. Alle bestuursbesluiten worden genomen met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen tenzij de statuten ander bepalen.
 9. Een bestuurslid kan zich in een vergadering doen vertegenwoordigen door een daartoe schriftelijk aangewezen mede-bestuurslid.

REGLEMENT

Artikel 10

 1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat.
 2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
 3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen.

STATUTEN EN ONTBINDING

Artikel 11

 1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit daartoe zal slechts kunnen worden genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuursleden.
 2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Tot het doen van verleiden van deze akte is ieder bestuurslid bevoegd.

Artikel 12

 1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing.
 2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
 3. De vereffening geschiedt door het bestuur.
 4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
 5. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting zal ten goede komen aan een algemeen nut beogende instelling met een doel overeenkomstig het doel van de stichting.
 6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en de bescheiden van de ontbonden stichting gedurende tien jaar berusten onder de jongste vereffenaar.

SLOTBEPALING

Artikel 13

In alle gevallen waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.

BESTUURSLEDEN

In afwijking van hetgeen in artikel 4 is bepaald, worden voor de eerste maal in het bestuur benoemd:

tot voorzitter:

Mevrouw Amy Ekelschot;

tot secretaris:

Mevrouw Marion Kouwets;

tot penningmeester:

De Heer Peter-Alex van Meir.

VESTIGINGSADRES

Het vestigingsadres van de stichting is thans Pieter de Hooghlaan 85, 1213 BS Hilversum.