Visie

Missie
Stichting ter bevordering van kennis over de Republiek Burundi in Nederland e.o., uitwisseling van wederzijdse kennis en het benutten en integreren van deze kennis ten behoeve van het vergroten van de kans op individuele ontplooiing en zelfredzaamheid.

Visie
KENNIS ALS VERMOGEN

Burundi is naast één van de armste landen ter wereld ook één van de Least Developed Countries. Dit is geen toeval. Door gebrek aan (geld voor) kennis en scholingsfaciliteiten is het moeilijk om internationaal te concurreren en te delen in de vaart der volkeren.

De langdurige relatie die de Nederlandse overheid met Burundi was aangegaan richtte zich op het verbeteren van het kennisabsorptievermogen van de samenleving in brede zin. Stichting Kennis Zonder Grenzen deelt deze focus, maar maakt onderscheid tussen kennis als product en kennis als vermogen.

Kennis als product bestaat uit inzichten en uitspraken die aan het papier kunnen worden toevertrouwd, uit theorieën en feiten die worden vastgelegd in tijdschriften, boeken​, documentaires en films. Kennis als vermogen bestaat uit competenties – de competenties om relevante kennis te signaleren en te absorberen, kennis te combineren en verder te ontwikkelen, te vertalen en te gebruiken. Kennis als vermogen zit in mensen, in organisaties en in infrastructuur. Stichting KZG gelooft dat de zelfredzaamheid en individuele ontplooiing effectief begint bij het vergroten van kennis als vermogen bij intrinsiek gemotiveerde individuen. Stichting KZG werkt volgens een bottom-up approach. Door de kennisontwikkeling van individuen op praktische wijze te ondersteunen – door scholing, coaching en begeleiding – poogt de stichting het potentieel aan menselijk kapitaal en talent op lokaal niveau aan te boren en te benutten. Het vrijkomen van capaciteiten en talent in individuen heeft een zelfversterkend effect op de omgeving. Het is immers makkelijker om aan te haken en te delen in de ontwikkeling van een ander, dan de ontwikkeling zelf op te starten. Dit principe heet leapfrogging en werkt op diverse niveaus. Burundese artsen nemen een behandelmethode over van Nederlandse artsen, zonder de stappen van vallen en opstaan te doorlopen die geleid hebben tot deze kennis. Een verpleger kijkt het kunstje af van zijn collega die effectiever werkt na een bijscholingscursus. Het huidige probleem van de ongelijke verdeling van kennis en ontwikkeling (tussen Burundi en Europa, tussen rijke en arme Burundezen en tussen gemotiveerde en afwachtende Burundezen) biedt in zichzelf ook een kans. Stichting KZG zet zich in om deze kans, de stimulerende achterstand, te benutten.

Fair trade
Stichting Kennis zonder Grenzen (KzG) gaat uit van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en zet zich in voor mensen ongeacht hun afkomst, geloof, leeftijd, geslacht of geaardheid en ongeacht hun normen, waarden of belevingswereld. Alle activiteiten zijn gericht op fair trade en behoud van natuur.