Beleidsplan

 

ANBI  BELEIDSPLAN

2021 – 2022

STICHTING KENNIS ZONDER GRENZEN

 

Stichting Kennis zonder Grenzen is opgericht op 7 juli 2014.
De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61039608, RSIN 854177413, SBI-code 94995.
Het rekeningnummer van Stichting Kennis zonder Grenzen is NL42INGB0006600211.
De website van de stichting is www.kenniszondergrenzen.nl of www.samandari.org.
Postadres: Pieter de Hooghlaan 85, 1213 BS Hilversum.

Bestuursleden:
mw A.T.M. Ekelschot, voorzitter
dhr P.A. van Meir, penningmeester
mw M.J.P. Kouwets, secretaris

De benoeming van een bestuurslid geschiedt voor een tijdvak van vier jaar. Een afgetreden bestuurslid is terstond herbenoembaar. Per juli 2018 zijn de voorzitter, secretaris en penningmeester allen bereid gebleken om te worden herbenoemd voor een volgende bestuurstermijn.

Stichting Kennis zonder Grenzen zal gelijk met de jaarlijkse financiële verantwoording een jaarverslag opstellen. Hierin zullen de strategie en werkwijze, de activiteiten, de behaalde resultaten en de evaluatie daarvan worden gepresenteerd. Het beleidsplan zal op basis van de evaluatie tweejaarlijks worden bijgesteld.
Na vaststelling door het bestuur worden deze documenten op de website gepubliceerd voor 1 juli van het kalenderjaar.

Statutaire Doelstelling

Stichting Kennis zonder Grenzen stelt zich conform haar statuten artikel 2 ten doel:

  • kennis over de Republiek Burundi in Nederland e.o. te bevorderen,
  • de uitwisseling van wederzijdse kennis tussen Burundi en Nederland te bevorderen,
  • deze kennis te benutten en te integreren ten behoeve van het vergroten van de kans op individuele ontplooiing en zelfredzaamheid in Burundi.

Met deze doelstellingen beoogt de stichting het algemeen belang te dienen.

Visie

Burundi is naast één van de armste landen ter wereld ook één van de minst ontwikkelde landen. Stichting Kennis zonder Grenzen maakt onderscheid tussen kennis als product en kennis als vermogen tot ontplooiing, benadrukt het principe van kennis als vermogen en werkt hiermee volgens een bottom-up-approach. Het is immers makkelijker om aan te haken en te delen in de ontwikkeling van een ander, dan de ontwikkeling zelf op te starten. Dit principe heet ‘leapfrogging’ en werkt op diverse niveaus (zie Visie Stichting Kennis zonder Grenzen op de website). Daarmee is het motto van de stichting: Kennis als vermogen bevorderen.

 

Werkzaamheden van de stichting

Algemeen

De veiligheidssituatie in Burundi lijkt sinds de jongste crisis in 2015 begon geleidelijk wel verbeterd, maar de socio-politieke situatie legt nog grote druk op de bevolking. Stichting Kennis zonder Grenzen blijft zich actief inzetten om via kennisoverdracht de kans op individuele ontplooiing en zelfredzaamheid in Burundi te vergroten. De stichting ziet erop toe dat haar vrijwilligers voldoende zijn beschermd en geen gevaar lopen door of tijdens hun activiteiten.

Beperkende maatregelen als gevolg van de corona pandemie hebben vanaf begin 2020 hun weerslag gehad op het uitvoeren van projecten. Hierdoor was direct contact met de lokale partners niet mogelijk en werden de reguliere contacten online georganiseerd. Zodra het op een veilige en door de overheid toegestane manier weer mogelijk zal zijn, gaan de werkzaamheden op locatie worden hervat. Nieuwe potentiële projecten worden lokaal geïnitieerd en het beoordelen van de voorstellen vindt op locatie plaats. Dit is een voorwaarde voor het accepteren en financieren van nieuwe initiatieven.

De activiteiten van Stichting Kennis zonder Grenzen worden in Burundi zeer gewaardeerd. Als kleine stichting, met beperkte overheadkosten en de mogelijkheid om snel tot actie over te gaan, wordt de stichting ook in Nederland gewaardeerd en gezien als aanvullend op de projecten van grotere NGO’s. Helaas zijn grotere NGO’s bovendien niet meer zo sterk vertegenwoordigd in Burundi als het gaat om het versterken van individuele zelfredzaamheid van Burundezen.

De stichting onderhoud een website. Actuele informatie over Burundi, over de stichting en over projecten wordt steeds via de website van de stichting verstrekt. Om een impressie van het land te geven werd in het verleden een eenvoudige film gemonteerd, die via de website kan worden bekeken. Stichting Kennis zonder Grenzen verzorgt lezingen (ook online) over verschillende aspecten van Burundi.

Recent afgeronde projecten

In de jaren 2018 tot en met 2020 lag de nadruk van de activiteiten op de ontwikkeling van de geestelijke gezondheid in brede zin en op de opleiding van kansarme jongeren tot bakker. Deze projecten zijn succesvol afgerond en hebben een duurzaam lokaal vervolg, waarover hieronder meer informatie.

Voor de deskundigheidsbevordering en projectontwikkeling in het psychiatrisch-neurologische ziekenhuis (het Centre Neuro-Psychiatrique de Kamenge, inclusief dependances in Ngozi en Gitega, verder te noemen het CNPK) zijn in de voorliggende jaren activiteiten uitgevoerd, die hebben geleid tot een vruchtbare en duurzame ontwikkeling. Deze activiteiten zijn samen te vatten als het versterken van kennis en vaardigheden van stafleden en het bijdragen aan de ontwikkeling van de organisatie van het CNPK. De belangrijkste kritische factor voor de uitvoering van de patiëntenzorg is de constante grote toestroom van patiënten, wat leidt tot te drukke poliklinische spreekuren en te volle klinische afdelingen.

Vanuit de versterkte staf van het CNPK zijn intensieve trainingen van (para)medisch personeel in de provincies gestart en afgerond in 9 van de 18 provincies. In totaal werden hiervoor lokaal 26 leraren opgeleid door Stichting Kennis zonder Grenzen, die meer dan 500 zorgverleners van verschillende professionele disciplines hebben getraind op het gebied van de geestelijke volksgezondheid en neurologie. Er zijn in deze 9 provincies met hulp van de stichting verwijssystemen opgezet. Nascholingen en supervisies worden door het CNPK verzorgd. Hierbij zorgt Stichting Kennis zonder Grenzen voor inhoudelijke ondersteuning.

Voor de UNHCR werden zorgverleners in drie Burundese vluchtelingenkampen opgeleid op het gebied van psychosociale hulp, psychiatrie en neurologie.

In de provincie Bujumbura Rural zijn 20 bakkerijen gerealiseerd. Er zijn hiervoor in totaal 280 bakkers opgeleid, vrouwen en mannen, die elk mede-eigenaar zijn geworden van een van de bakkerijen. Zij kunnen nu in hun levensonderhoud voorzien en hebben een zorgverzekering. De lokale partner van Stichting Kennis zonder Grenzen voor dit project (Oeuvre humanitaire pour la Protection et le Développement de l’Enfant en difficulté, verder te noemen de OPDE) blijft ook na de begeleiding in het eerste jaar van een bakkerij in contact met de bakkers en staat hen bij met raad. De belangrijkste kritische factor voor de bakkerijen is het voorkomen van natuurrampen, waardoor materialen en bedrijfshuisvesting kunnen worden beschadigd, of mensen om veiligheidsredenen moeten vluchten.

Voor de OPDE werd bijgedragen aan het ontwikkelen van een eigen adequate website.

In 2018 gaf Stichting Kennis zonder Grenzen een tweede boek uit.

Fondsenwervingsactiviteiten vonden plaats in diverse vormen, zoals interviews, artikelen voor beroepsorganisaties, veldrapporten, het aanbieden van de boeken van de stichting, lezingen en promoties tijdens evenementen.

Beleidsvoornemens

Opgebouwde contacten vormen de springplank voor het integreren van kennis. Projectvoorstellen vanuit Burundi moeten zijn voorzien van een controleerbaar financieel plan om voor beoordeling in aanmerking te komen. Voor het opzetten en uitvoeren van projecten zijn contacten met Burundese ministeries en met lokale overheden noodzakelijk. Om beide redenen werkt Stichting Kennis zonder Grenzen bij voorkeur, maar niet uitsluitend, met vaste partners in Burundi, die hebben bewezen dat zij in staat zijn tot continuïteit, goede contacten met overheden en instanties en die op transparante wijze verantwoording afleggen. De effectiviteit van projecten zal leidend zijn bij door het bestuur van de stichting te maken keuzes.

Gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen is een randvoorwaarde bij projectkeuzes.

In 2021 en 2022 zal worden ingezet op het versterken van de kwaliteit van zorg voor kwetsbare groepen zoals psychiatrische patiënten, patiënten met epilepsie en verslaafden. Hiertoe zal de patiëntenzorg en psychosociale ondersteuning in het CNPK worden versterkt. Ook aan deskundigheidsbevordering, casuïstiekbesprekingen, protocollering en supervisie zal aandacht worden besteed.

In het CNPK zal worden ingezet op verbetering van de ICT-vaardigheden.

Deskundigheidsbevordering en supervisie van eerder opgeleide lokale trainers in het werkveld van de psychosociale ondersteuning zal vanaf 2021 worden versterkt, zodat bewustwording en preventie van psychiatrische en neurologische ziektes onder de bevolking kan worden uitgebreid. Het oogmerk is een brede doelgroep te bereiken, die van deze kennis profiteert in het dagelijkse leven.

Het aan de lokale situatie aanpassen en vertalen van opleidingsmateriaal van de WHO en de UNHCR uit het Frans in het Kirundi en het maken van een opleidingsfilm in het Kirundi met Franse ondertiteling, ten behoeve van de bijscholing van zorgverleners in de provincies, gaat worden voorbereid.

Verwijssystemen en de opbouw van laagdrempelige openbare geestelijke gezondheidszorg in brede zin zullen in 9 provincies worden geëvalueerd.

Net als in de voorgaande jaren zullen projecten zoveel mogelijk door lokale professionals worden voorbereid en uitgevoerd, met inhoudelijke en uitvoerende ondersteuning en zo nodig coördinerende bijstand vanuit Stichting Kennis zonder Grenzen.

Nadere samenwerking zal worden gezocht met (inter)nationale non-profit organisaties die de werkzaamheden in Burundi en de kennisuitwisseling tussen Nederland en België en Burundi kunnen bevorderen en versterken.

Lezingen over Burundi zullen worden verzorgd in het Nederlands, Frans of Engels, waarbij afhankelijk van de aandachtspunten van de deelnemers nadere aandacht kan worden geschonken aan bijvoorbeeld interculturele psychiatrie, cultuursensitief handelen, specifieke ziektebeelden, sociale aspecten of organisatorische vraagstukken.

Deelname aan (de voorbereiding van) (internationale) (wetenschappelijke) congressen zal de komende jaren aandacht krijgen, om de belangen van Burundi op sociaal, medisch en psychiatrisch gebied onder de aandacht te brengen.

Fondsenwerving om de doelstellingen te kunnen blijven voortzetten zal een vast beleidspunt zijn.

Stichting Kennis zonder Grenzen staat open voor nieuwe projecten die passen binnen de doelstellingen, maar blijft ook eerder uitgevoerde projecten vervolgen.

 

Activiteitenplan

Fondsenwervingsactiviteiten middels onder andere deelname aan (online) evenementen, congressen en bijeenkomsten, aanbieden van de boeken van de stichting, presentaties, artikelen.

Het onderhouden van contacten met de Burundese ambassade in Nederland en de Nederlandse ambassade in Burundi.

Op aanvraag worden coachingstrajecten over cultuursensitief professioneel handelen en beleid in de GGZ verzorgd in het Nederlands, Frans of Engels.

Op aanvraag worden lezingen over Burundi verzorgd van diverse aard.

Het onderhouden van de website van de stichting.

Deelname aan congressen en bijeenkomsten ten behoeve van het verspreiden van kennis over Burundi.

Bijdragen aan de voorbereiding van een internationale conferentie in Kigali in 2022, als vervolg op de internationale conferentie over GGZ van de Nederlandse overheid ‘Mind the mind now’ in Amsterdam in 2019, over de GGZ in het Grote Merengebied, vanuit de optiek van Burundi.

Publicaties van diverse aard om de noodzaak van ondersteuning aan Burundi onder de aandacht te brengen.

Voorbereiden van een nieuw boek als uitgave van de stichting.

Verdere kennisgerichte ondersteuning van het CNPK met als doel de kwaliteitsverbetering van de zorg voor Burundezen.

Het meewerken aan de opleiding van arts-assistenten tot psychiater in Nederland en België wat betreft het thema cultuursensitief werken.

Het onderzoeken van de mogelijkheid van opleidingsstages in de psychiatrie van arts-assistenten uit Nederland en België in het CNPK, met supervisie vanuit een pool van psychiater/opleiders (zowel online als op locatie). Hiertoe zal ook contact worden gelegd met een Nederlands opleidingsconsortium.

Ondersteunen van Multiversum, een Belgische GGZ-instelling die zich gaat inzetten voor GGZ-projecten in Burundi. Via Multiversum zal ook contact worden gelegd met een Belgisch opleidingsconsortium.

Meewerken aan een internationaal wetenschappelijk congres over psychiatrie in Burundi.

Opzetten van een project om de ICT-vaardigheden in het CNPK te verbeteren.

Voortgaan met de ondersteuning bij de verbetering en verbreding van laagdrempelige openbare GGZ in Burundi. Waar nodig andere initiatieven nemen ten behoeve van de openbare GGZ in Burundi.

Ondersteuning van de OPDE in een op te zetten project om voor kansarme kinderen betere scholing mogelijk te maken. Hierbij wordt onder andere gericht op randvoorwaarden zoals verplichte schooluniformen en schrijfartikelen voor kinderen uit onvermogende gezinnen, zodat zij aan het reguliere onderwijs kunnen gaan deelnemen.

 

Financiële aspecten

Werving en beheer van gelden

Donateurs (particulieren, bedrijven, instellingen) ondersteunen de stichting door eenmalige of periodieke financiële bijdragen. Soms kiezen zij een specifiek project voor hun donatie, waar Stichting Kennis zonder Grenzen rekening mee houdt.

In 2020 en 2021 blijft Stichting Kennis zonder Grenzen actief op zoek naar donateurs. Dit wordt uitgevoerd door het bestuur en door vrijwilligers. Naast de fondsenwerving zal de stichting ook op andere manieren inkomsten blijven genereren, onder andere via de boeken die de stichting beschikbaar stelt bij donaties. Ook zullen lezingen over relevante inhoudelijke thema’s worden gehouden om fondsen te werven, waar mogelijk in bijeenkomsten op locaties en steeds vaker tijdens online bijeenkomsten. Presentaties van de stichting op speciale markten en bij congressen is erg arbeidsintensief en zal alleen nog op beperkte schaal worden ingepland.

De stichting streeft naar een zo optimaal mogelijke besteding van de verworven gelden en beperkt daarbij de besteding aan beheerkosten ten opzichte van bestedingen aan de doelstellingen zoveel als mogelijk.

Vermogen van de stichting

De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden. Soms echter is het relevant om een financiële buffer op te bouwen ten behoeve van projecten in een volgend kalenderjaar, omdat de meeste inkomsten geen structureel karakter hebben en de stichting aangegane verplichtingen moet kunnen waarmaken.

Als gevolg van de corona pandemie zijn er in 2020 minder donaties ontvangen, maar zijn er ook minder uitgaven geweest. Het momenteel beschikbare vermogen is daardoor toch iets toegenomen en zal worden besteed aan de uitvoering van lopende en nieuwe projecten.

Bestedingsbeleid

Stichting Kennis zonder Grenzen besteedt de verkregen inkomsten conform de doelstellingen aan de door het bestuur aangewezen projecten. Het bestuur kiest er momenteel niet voor om te werken met microkredieten, omdat dit in een arm land als Burundi weinig realistisch is op individueel niveau en kan demotiveren, voor een kleine organisatie als Stichting Kennis zonder Grenzen te arbeidsintensief is, de controles intensief en dus duur en de risico’s erg groot zijn en het voor zowel kredietverstrekker als -ontvanger duur is. De tot nu toe gevoerde werkwijze met eenmalige verstrekking van een beperkt maar werkbaar startbudget voldoet en is nuttig en is zeker niet te duur. Deze methode blijkt succesvol. De zelfwerkzaamheid van de ontvangers na de startfase is groot gebleken en past in de doelstelling van versterken van zelfredzaamheid. Stichting Kennis zonder Grenzen bevordert sparen en innoveren en onderlinge financiële samenwerking door en van begunstigden. Voor sommige projecten kan financiële samenwerking met andere non-profit organisaties worden gezocht, waarbij het uitgangspunt is dat de inhoudelijke doelstelling(en) van partner-organisaties stroken met de doelstelling(en) van Stichting Kennis zonder Grenzen.

Beschikken over het vermogen van de stichting

Op grond van artikel 6, lid 1 van de statuten wordt de stichting vertegenwoordigd door het voltallige bestuur of door twee gezamenlijk handelende bestuursleden van het dagelijks bestuur. Aldus kan geen enkele persoon beschikken over het vermogen van de stichting.

Artikel 9, lid 8 van de statuten geeft aan dat alle bestuursbesluiten worden genomen met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen, tenzij de statuten anders bepalen. Aldus heeft geen enkele persoon doorslaggevende zeggenschap binnen de stichting.

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen op basis van artikel 4, lid 5 geen loon en slechts een onkostenvergoeding. De huidige bestuursleden hebben aangegeven van deze onkostenvergoeding af te zien. In voorkomende gevallen zal voor het vergoeden van niet reguliere onkosten van bestuurders een afzonderlijk besluit worden genomen. De stichting heeft geen personeel in dienst en maakt alleen gebruik van gemotiveerde vrijwilligers.

Afwezigheid winstoogmerk

De stichting heeft geen winstoogmerk; zie artikel 1, lid 4 van de statuten en de feitelijke werkzaamheden. De stichting streeft niet naar winst omwille van de winst zelf: de stichting laat de met de activiteiten behaalde opbrengsten ten goede komen aan haar doelstelling / projecten.

Bestemming liquidatiesaldo

Artikel 12, lid 5 van de statuten schrijft voor dat een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting ten goede zal komen aan een algemeen nut beogende instelling met een doel overeenkomstig het doel van de stichting.

Administratieve organisatie

De administratie van de stichting wordt gevoerd door een deskundige vrijwilliger. Artikel 8 van de statuten geeft onder lid 1 aan dat het boekjaar gelijk is aan het kalenderjaar. Artikel 8 lid 2 verplicht het bestuur jaarlijks binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar een balans en een staat van baten en lasten op te maken. Hierbij zal een toelichting worden gevoegd. Artikel 8 lid 3 geeft aan dat het bestuur, alvorens tot vaststelling van de bedoelde stukken over te gaan, deze kan laten onderzoeken door een door haar aan te wijzen accountant. Uit de aldus verkregen stukken worden inzichtelijk gemaakt: de kosten van beheer en andere uitgaven en de aard en de omvang van de inkomsten en het vermogen van de stichting.

 

Publicatieplicht ANBI

Stichting Kennis zonder Grenzen heeft in 2014 de ANBI-status verkregen en zal aan haar publicatieplicht voldoen door middel van publicatie van de in dat kader verplichte gegevens op haar website. Vanaf 2021 raadt de overheid ook aan kleine NGO’s aan om de thema’s van het beleidsplan, het jaarverslag en de staat van baten en lasten te toetsen aan het voor grote ANBI’s verplichte standaardformulier. Stichting Kennis zonder Grenzen geeft gehoor aan deze raad, zodat de genoemde documenten worden gepubliceerd op de website en de thema’s hierin voldoen aan de voor grote ANBI’s verplicht te publiceren onderwerpen.