Jaarverslag 2017

JAARVERSLAG 2017

– tevens financiele verantwoording cq toelichting bij de jaarrekening 2017.

INKOMSTEN

Boeken

Aangevraagd zijn 48 boeken ‘ Wij zijn allemaal nomaden’; resulterend in een opbrengst van € 1.200,-. Deze aanvragen betreffen zowel incidentele bestellingen, een presentatie-bijeenkomst voor de VVAO en daaruit volgende bestellingen, het Hertme-festival Afrikaanse muziek en de ter plaatse donaties voor het boek, en een bestelling door een organisatie, georiënteerd op de psychiatrie en het multiculturalisme.

Giften / Donaties

een totaalbedrag van € 6413,- waarbij specifiek genoemd moeten worden een gift van de uitgever van het boek (€ 800,- ), een bijdrage van de vrijwilligersorganisatie ‘Emmaus Bilthoven’ t.b.v. het 2e bakkerij-project (€ 1000,-), een ‘family-fund-raising’ ter gelegenheid van een 65e verjaardag (€ 365,-) en een 2e donatie van de Kringloopwinkel ‘de Spullewaard’ in Zaltbommel, t.b.v. het 4e bakkerij-project (€ 2000,-) op te starten in 2018. Het Afrikaanse Hertme-festival leverde via actieve ‘fundraising’ ter plaatse een bijdrage op van € 478,-. In materiele zin is daarenboven opnieuw zeer veel bruikbaar speelgoed voor de nieuwe afdeling Kinderpsychiatrie in het CNPK (Centre Neuro-Psychiatrique de Kamenge / Bujumbura) geschonken door de Hilversumse vrijwilligersorganisatie ‘de Speel-o-theek’.

Bijzonder in dit kader zijn de donaties door het gezin, de familie en de naasten van Carla Brouns, een heel betrokken vriendin bij de Stichting en haar activiteiten. Tijdens de periode van haar onverwacht en veel te vroeg overlijden had zij reeds bepaald dat ipv bloemen een ieder werd gevraagd een bijdrage te doneren aan de Stichting Kennis zonder Grenzen. Dit resulteerde in een bedrag van bijna € 1600, -. t.b.v. een 3e bakkerij.

Schenkingen

een periodieke maandelijkse schenking draagt bij aan het budget van de Stichting, evenals jaarlijkse schenkingen; dit garandeert continuïteit. Totaal: € 5350,-.

 

UITGAVEN

Projecten

Vis: aan het geslaagde vis-project in Mageyo, in het binnenland van Burundi, gestart in 2015 en gefinancierd door de Nederlandse Foundation TakaTuka, is een finale bijdrage geleverd van € 368, – uit het beschikbaar gestelde projectbudget.

Bakkerij: In 2017 zijn door de bijdragen van KzG, verkregen uit o.a. donaties, giften, schenkingen en de verkoop van het boek een drietal bakkerijen gestart, waarbij per project 14 jongeren (7 vrouwen / 7 mannen) in coöperatie-verband een zelfstandig bestaan opbouwen in een lokale gemeenschap buiten de hoofdstad Bujumbura. Totaalkosten € 6000,- voor 42 jongeren, resulterend in een individueel volwaardig bestaans-inkomen en inclusief een individuele zorgverzekering. Dit is gerealiseerd in samenwerking met en ondersteuning door de lokale Burundese NGO: ‘Oeuvre Humanitaire pour la Protection et le Développement de l’Enfant en difficulté’ (OPDE), die zorgt voor de training en opleiding van deze jongens en meisjes, die als straatkinderen/wezen zijn opgevangen en vervolgens voor deze projecten geselecteerd door de OPDE. Alle bakkerijen zijn bezocht tijdens de werkbezoeken in Burundi.

Psychiatrie: In 2017 vonden 2 langdurige werkbezoeken in Burundi plaats voor de psychiatrie. Het betrof de periodes mei/juni en oktober/november/december. De reis- en visakosten (€ 2042,-) zijn ten laste gebracht van KzG; de verblijfskosten waren voor eigen rekening. Tijdens de eerste periode werd bijscholing en supervisie verzorgd voor artsen, psychologen en verpleegkundigen van het Centre NeuroPsychiatrique de Kamenge (CNPK), waarbij o.a. de scholingsmethode van de WHO, te weten de mhGAP, werd gebruikt. Ook werden (poli)klinische psychiatrische consulten begeleid. Na deze periode werd in Nederland contact gelegd met WarTrauma Foundation (WTF) en werd een projectvoorstel geschreven voor een grootschalige sociaal psychiatrische en psychosociale training volgens de mhGAP in 2018 t.b.v. het hele land. De fondsenwerving hiervoor door WTF was succesvol. KzG en WTF bereidden samen de training inhoudelijk voor. Als lokale partner werd het CNPK gevraagd te participeren.

Tijdens de tweede werkperiode in Burundi werden verschillende activiteiten ondernomen door vrijwilligers: ondersteuning en training t.b.v. het kwaliteitsbeleid in het CNPK, voorbereiding van de brede mhGAP-training in 2018, formalisering van meer structurele behandelactiviteiten in het CNPK, scholing voor nieuwe verpleegkundigen en dagelijkse consulten en supervisies.

 

Rentekosten

De verschuldigde rente voor de lening uit 2014 à 1% over 2016 en over een deel van 2017 is opgenomen in de rentekosten.

Lening

De lening uit 2014 t.b.v. de opstart van de Stichting is afgelost (€10.000,-). Dit was mogelijk gezien de inkomsten en de financiele positie 2017 t.o.v. 2016.

Porti- en verkoopkosten

Aan porti-kosten (verzending boeken ad € 23,-) en aan verkoopkosten is uitgegeven een bedrag van  € 139,-. Dit laatste betreft met name het Hertme Afrika Festival, in de vorm van entreekaarten, kraamhuur en de benodigde broodlekkernijen die bezoekers moesten uitnodigen de kraam te bezoeken. Daarnaast is onder verkoopkosten het onderhoud aan de website (€ 48,-) geboekt.

Bankkosten

Dit betreft de kosten (€ 119,-) van de door de Stichting gebruikte rekening bij de ING.

Bestuurskosten

Door de bestuursleden en de aan de Stichting verbonden vrijwilligers zijn geen kosten gedeclareerd.

 

Eindresultaat

Het jaar 2017 is afgesloten met een positief resultaat inkomsten (€ 13.008,-) versus uitgaven (€ 6439,-) van € 6569,-. Het eigen vermogen per 31-12-2017 bedraagt € 20.091,-.  Per 31-12-2016 was het eigen vermogen € 13522,-.

 

BELEID IN 2018

Doelstelling van de Stichting is het bevorderen van kennis over de Republiek Burundi in Nederland e.o., uitwisseling van wederzijdse kennis en het benutten en integreren van deze kennis ten behoeve van het vergroten van de kans op individuele ontplooiing en zelfredzaamheid, waar mogelijk in samenwerking met lokale organisaties.

Project Bakkerij: ketenvorming.

Dit project zal worden gecontinueerd in 2018 met een 4e bakkerij. De benadering hierbij van het vraagstuk van kennis, individuele ontplooiing en zelfredzaamheid is een fundamenteel andere dan micro-financiering. KzG verleent een opstartbedrag zonder terugbetalingsverplichting. Bij micro-krediet zoals verleend in Afrika waarbij met name vrouwen, voor een korte periode en tegen een heel hoge rente – deze kan 25%  bedragen – vanwege de ‘overhead’-kosten door de verstrekkende organisatie, een klein bedrag krijgen om binnen een korte periode hun zaak succesvol te maken. Denk daarbij aan de aanschaf van een naaimachine om zodoende een bestaan op te bouwen als naaister. KzG richt zich op de lange termijn en op jongeren die een vak leren, een inkomen kunnen verwerven en op basis daarvan een ziektekostenverzekering kunnen afsluiten.

Daarnaast kunnen de bakkerijen onder begeleiding van de OPDE, zich bezinnen op schaalvoordelen, zoals gezamenlijke inkoop, het delen van ervaringen, lucratieve investeringen in de vorm van zonnepanelen, een fiets om leveringen te doen in de omliggende dorpen, kennis van de lokale markt en nieuwe broodprodukten. Een gezamenlijke sessie in 2018 van vertegenwoordigers van de reeds gerealiseerde bakkerijen, op initiatief van KzG, zal in dit kader een extra dimensie toevoegen aan dit project.

Project Psychiatrie: Burundi totaal.

Begin 2018 zal het in 2017 voorbereide mhGAP-project (Trainers of Trainers / ToT) worden gerealiseerd. Onder begeleiding van de voorzitter van KzG, initiatiefneemster, en in samenwerking met het CNPK en financiering via War Trauma Foundation, zal in eerste termijn gedurende een week een twaalftal (para)medisch deskundigen getraind worden in de methode door 2 extern aangetrokken en in deze ervaren supervisoren. Vervolgens trainen de aldus opgeleide professionals, in tweede termijn cq aanvullende week onder de externe supervisie, een vijftigtal werkers uit heel het land en betrokken bij de problematiek in het veld. In 2018 zal met het CNPK, WTF en mogelijk andere partners worden ingezet op verdere scholing door de nu opgeleide gecertificeerde deskundigen.  Daarbij gaat het naast het integreren van sociaal psychiatrische zorg in de basis gezondheidsvoorzieningen in het land ook om het laten aansluiten van de psychosociale ondersteuning in de niet-medische structuren. Doelstelling hierbij is het realiseren van decentralisatie van kennis van sociaal psychiatrische zorg en goede kwaliteit van de toepassing van deze zorg in Burundi, waaraan grote behoefte bestaat.

Boek en Fondsenwerving: continueren

Ook in 2018 zal de kennis omtrent Burundi gestimuleerd worden. Dit zal onder andere worden gedaan door promotie van het boek ‘Wij zijn allemaal nomaden’, het verzorgen van lezingen en het opnieuw deelnemen aan het inmiddels 30e Hertme Afrika-festival middels een ‘promotie-kraam’.