Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2014

Verslag van het bestuur

Financieel verslag

1. Verslag van het bestuur

Op 7 juli 2014 is de Stichting Kennis zonder Grenzen bij notariële akte opgericht. De Stichting heeft als doelstelling:

  • kennis over de Republiek Burundi in Nederland e.o. te bevorderen,
  • de uitwisseling van wederzijdse kennis tussen Burundi en Nederland te bevorderen,
  • deze kennis te benutten en te integreren ten behoeve van het vergroten van de kans op individuele ontplooiing en zelfredzaamheid in Burundi.

Op basis van deze doelstelling en de statuten heeft de Stichting in 2014 de ANBI-status verkregen.

De Stichting heeft in het beleidsplan een gefaseerde project-aanpak beschreven:

Fase 1 – boek: ‘ Wij zijn allemaal nomaden’

Vanaf 20 juli 2014 is via donatie verkrijgbaar het boek ‘ Wij zijn allemaal nomaden’. De opbrengst van dit in eigen beheer uitgegeven boek komt volledig ten goede aan de doelstelling van de stichting.

Fase 1 – film

Om de kennis over Burundi verder te vergroten zal een tweede project worden gestart. Naast het boek zal er een film over en vanuit Burundi worden gemaakt. Dit project zal in opstart worden gefinancierd door Stichting Kennis zonder Grenzen.

Fase 2 – opbouw kennisnetwerken

Het uitwisselen van kennis tussen Nederlanders en Burundesen zal als fase 2-project vooral via internet gaan. In fase 2 zal actief worden gezocht naar netwerkcontacten in Burundi op het gebied van algemene kennis.

Fase 3 – integreren van kennis

De opgebouwde contacten vormen de springplank voor de fase 3-projecten: het integreren van kennis, leren combineren, jezelf ontplooien, je zelfredzaamheid vergroten door verder te leren kijken, anderen helpen zich ook te ontplooien en zelfredzaam te worden.

Fondsenwerving vindt plaats middels promotie van het in eigen beheer uitgegeven boek  “Wij zijn allemaal nomaden” en het verkrijgen van aanvullende donaties en schenkingen.

In de periode juli t/m december 2014 zijn door het bestuur en de vrijwilligers met name activiteiten ontplooid om de website te optimaliseren en de Stichting bekendheid te geven en contacten op te bouwen met relevante personen en organisaties in het kader van de doelstellingen.

Deelname aan congressen was daarbij een belangrijk onderdeel. Zo werd o.a. deelgenomen aan het 2-daags congres ‘Africa Works’ in Leiden, aan de ‘Afrikadag’ in het KIT in Amsterdam, aan het congres van ‘One World’ in Utrecht en aan het debat over ontwikkelingshulp in de ‘Rode Hoed’ in Amsterdam. Bij dit debat was het de Stichting mogelijk gemaakt – als enige organisatie op dit vlak – het boek te promoten. Ook zijn een drietal specifieke congressen bezocht ten behoeve van de directe promotie van Burundi en het boek.

De ANBI-verklaring werd bij de belastingdienst aangevraagd en ontvangen. Van het aanvragen van andere NGO-certificaten of goede doelen-keurmerken werd vooralsnog op grond van de hoge kosten afgezien.

Om het boek ‘Wij zijn allemaal nomaden’ bekendheid te geven zijn aan diverse organisaties en vaktijdschriften presentie-exemplaren gestuurd. Dit heeft zeer positieve recensies opgeleverd.

In het kader van de projecten zijn een aantal eerste resultaten te melden. Dit betreft een project voor het kweken van vis waarover contacten met een vermogensfonds hebben plaatsgevonden, en voorbereidingen voor de film betreffende Burundi. Een project rond de productie van palmolie is in onderzoek. Afgezien werd ook van een samenwerking rond de e-learning aan artsen betreffende HIV/Aids, aangezien de kosten per arts hun jaarsalaris overstegen.

2. Financieel verslag

1. Algemeen

Alhoewel in de statuten van de Stichting is vastgelegd dat een eerste jaarverslag pas gemaakt zou worden na 2015 heeft het bestuur besloten toch een jaarverslag, inclusief financieel verslag, over 2014 op te stellen, op basis van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid in relatie tot de verkregen ANBI-status.

De Stichting Kennis zonder Grenzen is per 7 juli 2014 opgericht bij notariële akte, derhalve ontbreken de financiële gegevens over het boekjaar 2013.

In de verslagperiode zijn geen bestuurskosten gedeclareerd. Kosten van deelname aan congressen en symposia zijn privé betaald.

2. Toelichting op de Staat van Baten en Lasten

Baten

In de verslagperiode zijn 186 boeken aan donateurs gegeven. Daarnaast zijn eenmalige donaties ontvangen en is een periodieke schenking toegezegd.

Lasten

– Kantoorkosten

Deze kosten betreffen met name de uitgaven aan algemene kantoorartikelen en de kosten van de website/domeinnaam.

– Verkoopkosten

In deze gaat het met name om de kosten van de boekpresentatie en de verzendkosten (porti en enveloppen) als gevolg van een bestelling.

– Andere kosten

Deze kosten vloeien voort uit de oprichting van de Stichting en de daarmee gepaard gaande kosten zoals KvK, inschrijving, leges e.d.

– BTW

Dit betreft nagenoeg geheel het BTW-bedrag dat in rekening is gebracht bij de productie van het boek. Omdat bij de donatie, inclusief het verkrijgen van het boek, geen BTW wordt berekend, is verrekening van BTW niet mogelijk. Dit leidt tot een aanzienlijke verlaging van het resultaat over 2014. Daar staat tegenover dat deze kosten ook als eenmalig beschouwd kunnen worden en niet zullen drukken op de komende jaren.

3. Toelichting op de Balans

Activa

Vlottende activa

– Liquide middelen

Dit zijn de saldi per 31-12-2014 van de zakelijke rekening uitgesplitst naar betaal- en spaarrekening.

– Voorraad

Passiva

– Langlopend

Door het bestuur is bij document en onder voorwaarden een lening geaccordeerd, die het oprichten en feitelijk opstarten van de Stichting, onder andere door de productie van het boek ‘Wij zijn allemaal nomaden’, mogelijk moest maken.