Jaarverslag 2020

Financieel Jaarverslag 2020 en Toelichting op de Jaarrekening 2020

VERSLAG VAN HET BESTUUR

De coronapandemie heeft voor vele individuen en organisaties het welbevinden en het werk beïnvloed. Als gevolg van coronamaatregelen hebben de activiteiten ten behoeve van Burundi op basis van de doelstellingen van Stichting Kennis zonder Grenzen (KzG) in het jaar 2020 bijna volledig online plaatsgevonden.

Met de uitvoerende en ondersteunende organisatie voor de bakkerijen voor kansarme jongeren, de OPDE als lokale partner van KzG, werd contact onderhouden. Alle geplande bakkersopleidingen zijn afgerond en van de twintig beoogde coöperatieve bakkerijen draaien de meeste erg goed. De bakkers kunnen in hun levensonderhoud voorzien en investeren in hun bedrijf en in innovatieve activiteiten met de winst. Drie van de bakkerijen hebben door overstromingen een moeilijke tijd gehad. De lokale partner ondersteunt deze bakkerijen verder. Aangezien alle werkzaamheden met de hand gebeuren, hebben de meeste bakkerij-coöperaties de wens om een deegmengmachine aan te schaffen, maar dit is niet mogelijk omdat hiervoor hun winsten te beperkt zijn. De lokale partner heeft op de gebruikelijke wijze verantwoording afgelegd en vanuit KzG zijn betrokken financiers geïnformeerd over de resultaten.

KzG ondersteunde bij het verbeteren van de website van de OPDE.

Voor de mhGAP-opleidingen in de geestelijke gezondheidszorg in de Burundese provincies, die KzG in negen provincies verzorgde in voorgaande jaren, is het Memisa consortium met financiering van de EU verder gegaan in een viertal provincies. Lokale mhGAP-leraren kregen hiertoe een vervolgopleiding. Ook Memisa had last van de coronapandemie en het project loopt minder snel dan beoogd. De opleidingen voor artsen, verpleegkundigen en psychologen in het psychiatrische ziekenhuis CNPK, ook een lokale partner van KzG, staan hier los van. Deze contacten verlopen momenteel online mede met hulp van KzG. Tevens ondersteunde KzG bij het uitwerken en implementeren van verschillende protocollen en werd supervisie geboden online. Als gevolg van soms slechte internetverbinding vroeg dit van beide partijen veel tijd, maar het uiteindelijke verloop was succesvol.

Voor KzG blijven continuïteit, cultuur en effectiviteit fundamenteel voorop staan bij de projecten. Bepalend voor het succes van kennisoverdracht is de continuïteit van de inspanningen en het vermogen om binnen de bestaande cultuur samen te werken met betrouwbare lokale partners, zoals vanaf de oprichting van KzG heeft plaatsgevonden. Zie hiervoor de projectinformatie op de website. De continuïteit op lokaal niveau en de samenwerking met de OPDE en het CNPK blijven relevant. Een periodieke en langdurige aanwezigheid in Burundi van een vertegenwoordiger van KzG is gewenst, maar was in 2020 niet mogelijk. De kwaliteit van de samenwerking met de OPDE en het CNPK kon echter in stand worden gehouden.

KzG werkt bij de kennisdeling door vrijwilligers met beperkte financiële middelen, maar voor diverse activiteiten in Burundi is zeker financiering nodig. Hierbij moet voornamelijk worden gedacht aan studiemateriaal en reis- en verblijfskosten voor de deelnemers. De lokale leraren ontvangen een zeer bescheiden salaris voor gewerkte dagen. De coördinatie wordt kosteloos verzorgd door KzG. Fondsenwervingsacties in Nederland konden door de coronapandemie in 2020 niet zoals gebruikelijk plaatsvinden. Voor het verwerven van de noodzakelijke middelen kon de verkoop van boeken online wel doorgaan en ook werden lezingen online verzorgd.

KzG heeft in de afgelopen jaren veel kennis en begrip verworven over Burundi en vanuit Burundi. KzG is voor de OPDE en voor het CNPK nog altijd een belangrijke gesprekspartner. De actuele situatie in het land wordt gevolgd. Op de website van KzG wordt via de rubriek ‘Nieuws’ voor diverse informatie gezorgd.

BELEID IN 2021:

Toegankelijke geestelijke gezondheidszorg:
In 2021 zal, indien de coronamaatregelen dit toelaten, voor mhGAP-leraren en -supervisoren bijscholing worden verzorgd. Hiervoor zoekt KzG donateurs.
Gesuperviseerde spreekuren in de provinciale ziekenhuizen van de 9 provincies waar de mhGAP-opleiding werd gegeven, worden met eigen financiering primair vanuit het CNPK en met een aantal leraren gecontinueerd.
Voor provinciale ziekenhuizen, gezondheidscentra en wijkzorg zullen bijscholingsplannen worden uitgewerkt.
Indien voldoende financiering kan worden gevonden, zal KzG bijdragen aan het ontwikkelen van videomateriaal in de lokale taal, gericht op opleiding in en voorlichting over geestelijke gezondheidszorg. Ook het vertalen en cultuursensitief maken van de WHO-opleidingsmaterialen (mhGAP) naar de lokale taal is een streven.
Het bestuur van KzG onderzoekt de mogelijkheid om Nederlandse en Belgische artsen die in opleiding zijn tot psychiater gesuperviseerd stage te laten lopen in Burundi, waarbij zij meewerken aan de noodzakelijke kennisdeling met Burundese artsen. Dit is relevant omdat Burundese artsen in hun basisopleiding nauwelijks kennis opdoen over geestelijke gezondheidszorg.
Bijdrage zal worden geleverd aan de informatievoorziening ten behoeve van een internationaal GGZ-congres voor het Grote Merengebied, als vervolg op de Nederlandse conferentie in 2019 van het Ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, ‘Mind the mind now’.

Opleiding en werkgelegenheid:
Het functioneren van de coöperatieve bakkerijen zal worden gevolgd.
Met de OPDE gaat worden gesproken over volgende opleidingsprojecten voor jongeren, gericht op kennis en zelfstandige samenwerking en het verwerven van een inkomen.

Overige projecten:
Het bestuur van KzG bespreekt nieuwe projectmatige mogelijkheden voor kennisdeling voor jongeren en volwassenen. Hierbij wordt gedacht aan basis- en middelbaar onderwijs, beroepsonderwijs, milieuaspecten en culturele projecten.
Voor de lokale partners zal contact worden gelegd met Nederlandse overheidsfondsen op het gebied van trainingen, in het bijzonder betreffende het benutten van sociale media voor promotie en voorlichtingsprojecten.

FINANCIEEL VERSLAG

INKOMSTEN

Boeken
In totaal zijn 80 boeken verkocht met een totaal opbrengst van € 1.411,- met een onderverdeling naar ‘Een goede geest bestaat niet’ (60 exemplaren) en ‘Wij zijn allemaal Nomaden’ (20). Op basis van de verkoop-aantallen van 2018, 2019 en 2020 zijn de productiekosten en porti-kosten van de boeken gecompenseerd door de opbrengsten. De verkoop vindt voornamelijk plaats via de site van KzG. In het KMMA in Tervuren (Koninklijk Museum voor Midden-Afrika) en bij enkele congresorganisaties en boekwinkels zijn beide titels ook te koop.

Giften
Er zijn betrokken organisaties en individuele partners die KzG periodiek ondersteunen.

Diversen
Door online aanwezigheid op symposia heeft KzG aandacht gevraagd voor Burundi, dat nog steeds bovenaan de lijst van armste landen staat. Het jaarlijkse Hertme-festival kon in 2020 als gevolg van de coronamaatregelen niet doorgaan. Indien dit festival in 2021 wel doorgang kan vinden, zal KzG met een stand aanwezig zijn.
In het kader van het vergroten van de bekendheid van Burundi en ‘fundraising’ zijn in 2020 interviews en lezingen gegeven voor diverse gremia binnen de geestelijke gezondheidszorg en de tropengeneeskunde.
De in 2019 ten onrechte ingehouden extra bankkosten zijn begin 2020 door de bank teruggestort.

UITGAVEN

Projecten
Voor de geestelijke gezondheidszorg is de geboden supervisie en beleidsmatige bijstand online verzorgd zonder kosten.
Voor de opstart van de 20e bakkerij werd een investering gedaan.

Verkoopkosten
Dit betreft de huur van een stand op het Afrika Festival in Hertme. Hoewel het festival in Hertme in 2020 geen doorgang kon vinden, kan in 2021 alsnog gebruik worden gemaakt van de reeds betaalde stand.

Bestuurskosten
Ook in 2020 zijn voor de betrokken en belangeloze inzet van de bestuurders en vrijwilligers van de stichting geen kosten gemaakt.

Eigen vermogen
Het eigen vermogen is door het positieve resultaat in 2020 à € 1.948,- gestegen naar
€ 17.161,-.